Архитектурно и инвестиционно проектиране
En
Изхождайки от огромната социална значимост, която Архитектурата има, нашата цел в Сидус Арх е да създаваме функционални, естетически и икономически ефективни решения, които да носят значение и стойност във времето.  Следвайки този стремеж, ние сме изработили или участвали в проектирането на множество обекти с най-разнообразна функция и насоченост, като: обществени сгради, индустриални съоръжения, жилищни сгради и затворени жилищни комплекси, бизнес и туристически хотели,  Гранично Контролно Пропускателни Пунктове, логистични паркове и други мащабни инфраструктурни обекти и съоръжения.

 • изработване на концептуални, идейни, технически и работни проекти по част Архитектура
 • изработване на работни детайли, технически спесификации и количествени сметки
 • изработване на проекти за реставрация, преустройство и реновация на съществуващи сгради и съоръжения
 • заснемане на съществуващи сгради и съоръжения
 • промяна предназачение на съществуващи сгради и съоръжения
 • изработване на тръжна документация
 • изработване на интериорни проекти
 • изработване на проекти по част "Паркоустройство и благоустройство"
 • изработване на проекти по част "Пожарна Безопасност"
 • изработване на екзекутивни проекти
 • проектиране на Нискоенергиини и Пасивни сгради
 • изработване на проекти за кандидатстване по Структурни Фондове на ЕС
Sidus Arch