Предпроектни проучвания
En
Предпроектното проучване е от изключителна важност за успеха на всяко едно инвестиционно начинание. То обхваща, анализира и определя всички цели, особености, рискове и потенциални възможности, които стоят пред проекта и неговата реализация. За всеки конкретен случай ние изготвяме по няколко различни варианта съдържащи детайлен анализ и прецизна оценка за това дали предложеното инвестиционно намерение е технически приложимо, дали е осъществимо в рамките на предвидения бюджет и дали и колко доходоносно и изгодно би било за клиента. Предпроектното проучване служи за да подпомага процеса по взимане на решения, основан върху технически и ценови анализ на жизнеспособноста на конкретния проект. То е също така и мощен инструмент за предпазване от загуби на инвестиции и средства. Изследванията и информацията разкрити в този процес ще подпомогнат етапа на бизнес планирането и ще намалят времето за допълнителни проучвания. В заключение, предпоектното проучване съдържа ясни факти подкрепящи неговите препоръки и предоставя на нашите клиенти доказателства и увереност, че предложената бизнес концепция в действителност ще бъде жизнеспособна, изпълнима и доходоносна.
  • изготвяне на предпроектни проучвания в различни варианти и модели
  • разработване на задание и обхват за проектиране
  • разработване на предпроектни функционални схеми, разпределения, обеми, триизмерни визуализации и презентации
  • подготовка на предпроектни количествени сметки за прогнозно остойностяване на проектното намерение
  • пазарно проучване и анализ
  • технико-икономически данни и обосновка на инвестиционното намерение
  • разработване на пазарни стратегии и бизнес моделиSidus Arch