En
Управление и Контрол на Строително-Инвестиционни Проекти
Доброто и професионално управление на проекта е от съществено значение за успешното му преминаване през всички етапи на реализация. Неговата растяща важност се обуславя от много фактори; все по-затегнати бюджети, намаляващи ресурси, все повече административни ограничения, конкуренция за подобряване начина по който правим бизнес. Нашият екип се фокусира върху вашите приоритети, следи и оценява изпълнението на целия строителен процес, преодолява възникналите проблеми, и поддържа нашите клиенти през цялото време, така че да постигнем възможно най-голям успех във всеки един проект. Ние формулираме целите на проекта, планираме цялата необходима работа за постигането им, водим проекта, подпомагаме и координираме всички екипи ангажирани в него; проектанти, надзор, строители, държавни и общински служби, администрация и др.

 • изработване на задание и обхват за проектиране
 • изработване на технико-икономически анализ на проектните решения
 • изработване на бизнес и финансов план за  обезпечаване на проекта
 • подготовка на необходимата документация за започване на строителството
 • договаряне и подбор на главен изпълнител
 • съгласуване на подизпълнители, доставчици, строителни продукти и мостри
 • изработване и контролиране на времевия работен график по време на строителството
 • изработване и контролиране на финасовите планове и потоци по време на строителството, текущ контрол за видове работа и количества
 • извършване на контрол по качеството на изпълнение на строително монтажните работи
 • управление на договори, клаузи и искове, контролиране процеси на плащания
 • изработване на екзекутивна документация и въвеждане в експлоатация
Sidus Arch