Градоустройствено планиране
En
Градоустройственото планиране е една от най-важните предпоставки за създаване на истински стойностна и качествена среда за обитаване и живот. Нашият екип от специалисти притежава богат и обширен опит в планирането на жилищни и курортни комплекси, търговски, административни и офис паркове, индустриални и производствени зони, логистични центрове, Гранично Контролно Пропускателни Пунктове (ГКПП) и други мащабни инфраструктурни обекти и съоръжения.

  • градоустройствено планиране
  • изработване на Мотивирани Предложения и проекти за Общи, Подробни Устройствени и Застроителни Планове, както и съдействие по тяхното съгласуване и одобрение
  • промяна предназначението на поземлени имоти и изваждане от земеделски фонд
  • урегулиране на територии и поземлени имоти
  • изготвяне на доклади и проекти по ОВОС
  • определяне на конкретното предназначение, допустимите дейности и максималното застрояване за поземлени имоти
  • изработване на схеми и съдействие за съгласувателни процедури с всички експлоатационни инфраструктурни дружества
  • съдействие за получаване на Виза за проучване и проектиране
  • изработване на експертни оценки и становища относно зелена растителност от ландшафтен архитект и съдействие по съгласуване и одобрениеSidus Arch