Sidus Arch
Мотивирано предложение за Изменение на Плана за Застрояване в имот 1029 и 1030 кв. Лозенец
  за издаване на Виза за проучване и проектиране на съоръжения за спорт и атракции
Мотивирано предложение за издаване на Виза за проучване и проектиране на допълващо
  застрояване, към обект " Сити Сервиз" ЕООД - сервизен  център в УПИ VII553 кв.38в,
  м."Промишлена зона Малашевци-Хаджи Димитър"

ПУП - Изменение на План за Застрояване за ПИ 23, м."Банкя - Бели Брег" I част ,кад.лист 168

Изменение на План за Регулация и Застрояване за УПИ IV 83 и УПИ V 76 кв. 18
  и обособяване на нов УПИ м. в.з. "Банкя " - кв. Изгрев

Изменение на План за Регулация и Застрояване за обединяване на УПИ IV 273,368 и VI 273,368
  м."Кръстова вада", р-н Лозенец гр. София
Изменение на План за Регулация и Застрояване за обединяване на УПИ V 873 и ПИ 375,
  м."Витоша ВЕЦ Симеоново", р-н Лозенец гр. София